EdAider logo

Frånvaroproblematiken i Sveriges skolor

Problem med skolfrånvaro har vuxit sig alltmer påtagligt inom det svenska utbildningssystemet, där fenomenet hemmasittare representerar den mest extrema formen av detta dilemma. Frånvaro från skolan, oavsett om det är sporadiskt eller konstant, kan ha långvariga konsekvenser för individen, skolan och samhället i stort. För att effektivt hantera denna problematik krävs en djupare förståelse för dess orsaker samt innovativa lösningar.

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

De bakomliggande orsakerna

Här är de åtta främsta orsakerna till frånvaroproblematik, enligt aktuell forskning:

 1. Psykisk ohälsa: Många elever som undviker skolan lider av psykiska problem som exempelvis ångest eller depression
 2. Skolrelaterade problem: Dessa kan inkludera mobbning, svårigheter med lärare eller andra elever, känsla av utanförskap eller akademiska svårigheter
 3. Familjefaktorer: Hemförhållanden kan påverka en elevs närvaro i skolan, inklusive föräldrars psykiska hälsa, socioekonomisk status eller familjekonflikter
 4. Fysisk hälsa: Kroniska sjukdomar eller andra medicinska tillstånd kan påverka regelbunden närvaro
 5. Skolans svar: Otillräckliga stödstrukturer eller brist på utbildning bland lärare och administratörer kan förvärra frånvaron
 6. Kulturella eller samhälleliga faktorer: Vissa kulturer eller samhällen kan ha stigmas eller andra barriärer som påverkar skolnärvaron
 7. Tidigare negativa skolupplevelser: Dessa kan leda till ökad ovilja att närvar
 8. Låg motivation eller brist på engagemang: Elever kan känna att skolan inte är relevant för dem

Relevansen av EdAider Wellbeing

EdAider Wellbeing som screenar elevers välmående på kontinuerlig basis, erbjuder en proaktiv lösning för att identifiera och hantera tidiga tecken på problem som kan leda till frånvaroproblematik. De frågor som ställs i verktyget mappar direkt mot de identifierade orsakerna till frånvaroproblematik:

 • Motivation: Direkt kopplad till låg motivation eller brist på engagemang
 • Arbetsbelastning: Relaterar till skolrelaterade problem och kan indikera akademiska svårigheter
 • Upplevelse av oro: Ett tecken på psykisk ohälsa som ångest eller andra psykiska störningar
 • Positiva och negativa känslor: En indikator på elevers allmänna välbefinnande och psykiska hälsa
 • Stöd från lärare och kamrater: Kopplad till skolrelaterade problem, känsla av utanförskap och skolans svar

Regelbunden screening

Genom att regelbundet screena dessa områden kan skolor tidigt identifiera elever som riskerar att utveckla frånvaroproblematik och sätta in stödåtgärder För att effektivt hantera frånvaroproblematik i Sverige, inklusive den extrema formen av hemmasittarproblematik, krävs moderna, datadrivna lösningar. EdAider Wellbeing erbjuder en innovativ metod för att proaktivt identifiera, förstå och hantera de utmaningar elever står inför. Vi rekommenderar starkt att rektorer och beslutsfattare på kommunal nivå överväger att implementera detta verktyg som en del av deras strategi för att förbättra elevers välmående och närvaro.

Läs mer om EdAider Wellbeing »


Jalal Nouri
Jalal Nouri

Följ vårt nyhetsbrev!

EdAiders nyhetsbrev håller dig uppdaterad om nya webbinarier, poddavsnitt och tips på intressant läsning – direkt i din inkorg.